de tijd doorprikt

Paul Bourgeois

SOLO EXPO // 25.10.2020 - 17.01.2021

Het tastbare oppervlak is een ankerpunt waar het oeuvre van de Belgische kunstenaar Paul Bourgeois (°1941) nauw mee verbonden is. Zijn gekende poëtische perforaties als puntjes of gaatjes in kwetsbare materialen zijn vormen van aanwezigheid die voorbij de pure grondstof ruimte bieden aan zijn verbeelding. De verweerde dragers die al een paar levens achter de rug hebben vooraleer de kunstenaar ze gebruikt, zijn evenwel vrij van suggestie of duiding. De opgebouwde resten van posters, panelen in lood of leder, stukjes zink of rubber zijn beeldende onderzoeken die het schilderkunstige en sculpturale gebaar tegelijk verkennen.

Zowel in de handzame formaten als in de grote werken zit de tactiliteit vervat in doorprikte lijnen en vlakken, ontrafelde plooien en rimpels als reliëfvormen in een eenvoudig koloriet. Elk werk vraagt om een eigen concentratie, een oogopslag die je doet dwalen en zoeken, heen en weer, om de volle diepte te kunnen zien.

De ogenschijnlijke eenvoud wordt verrassend zodra je beseft dat de tijd er zijn werk heeft gedaan. De aspiratie van de eeuwigheid wordt door de kans op vergetelheid uitgedaagd waarbij de behoedzaam verzamelde en bijna vergeten restanten een nieuw bestaansrecht, een beeldende toekomst krijgen door de handen van Paul Bourgeois. En de repetitieve patronen geven telkens opnieuw de volle aandacht aan nieuw leven en een extra gelaagdheid in de curve van de tijd. Jouw tijd.

Els Wuyts

- - -

read more about the artist
PAUL BOURGEOIS

PUBLICATIE // THEARTCOUCH 25-10-2020

 


 

The tangible surface is an anchor point that is closely linked to the oeuvre of the Belgian artist Paul Bourgeois (°1941). His well-known poetic perforations such as small dots or holes in fragile materials present forms that, beyond the pure raw material, leave room for his imagination. However, the weathered carriers, who have already lived a few lives before the artist uses them, are liberated from suggestion or interpretation. The remnants of posters, bits of lead or leather panels, pieces of zinc or rubber are visual explorations which together investigate the pictorial and sculptural process.

Both in handy formats and the larger works, the tactility is expressed in perforated lines and surfaces, untangled folds and wrinkles, as relief forms arranged in simple colours. Each work calls for its own level of concentration, a glance that leaves you wondering and searching, back and forth, so as to be able to see the full extent of its depth.

The apparent simplicity becomes quite surprising as soon as the moment you realise that time has done its work. The aspiration of eternity is being challenged by the possibility of oblivion, in which the carefully collected and almost forgotten remnants are endowed with a new reason for existing, a visual future through the hands of Paul Bourgeois. And the repetitive patterns repeatedly draw all of one's attention to renewed life and add an extra stratification in the curve of time. Your time. 
 
Els Wuyts

 

English